top of page
Sticker V2-10.png

เงื่อนไขการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Terms of Use / Privacy Policy

ฉบับที่ 1 – 15 กันยายน 2565

บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร้านสะดวกซัก Browny® (“ร้าน” หรือ “Browny” หรือ “เรา”) และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบ Browny Application และ Browny Pay (“ระบบ” หรือ “บริการ”) ได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการและการจัดการนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“นโยบาย”) ดังต่อไปนี้

เมื่อผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ตกลงเข้าใช้บริการและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับ รับทราบ และตกลงตามนโยบายฉบับนี้

 

บริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

 1. การค้นหาและแสดงข้อมูลสาขา

 2. การรับชำระค่าบริการ

 3. การสะสมแต้มและแลกรับสิทธิพิเศษ

 

ในกรณีที่บริการของบริษัทฯ มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ให้บริการอื่นๆ ท่านยอมรับว่านโยบายนี้ไม่ครอบคลุมไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินการใดๆ กับข้อมูลของท่านหากผู้ให้บริการนั้นๆ ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

นโยบายฉบับที่ 1 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

 1. รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

  1. สิ่งที่บริษัทฯ บันทึกและนำไปประมวลผล ได้แก่

   1. หมายเลขโทรศัพท์

   2. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, เพศ, Email, รูป Profile ตามความสมัครใจ

   3. ประวัติการใช้งาน

  2. บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

   1. การทำงานพื้นฐานของระบบ อาทิ การยืนยันตัวตนผ่าน OTP

   2. การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

   3. การตรวจสอบในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของท่านและบริษัทฯ

   4. การคำนวณคะแนนสะสม การทำกิจกรรมการตลาด และการนำเสนอสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับท่าน

   5. การติดต่อท่านในกรณีที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อท่าน

  3. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นว่ายังเป็นประโยชน์ต่อท่าน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 2. เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. การใช้บริการเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า

   1. การใช้เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า หมายความว่า ท่านยอมรับและจะปฏิบัติตามวิธีการใช้งาน คำแนะนำการใช้งาน ข้อห้าม และเงื่อนไขอื่นใดที่ประกาศไว้ภายในร้าน

   2. ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ชำระเงินเพื่อใช้บริการ ท่านยอมรับว่าการเข้ามาภายในอาณาบริเวณของร้าน หมายถึง การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเรา

   3. ท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ใช้บริการของ Browny

   4. เป็นหน้าที่ของท่านที่จะตรวจสอบความสะอาดของถังซัก ถังอบก่อนการใช้บริการ การปนเปื้อนอันเป็นสาเหตุจากการให้บริการก่อนหน้าไม่สามารถนำมาเป็นเหตุของการขอคืนเงินได้

   5. ท่านจะแยกแยะประเภทของผ้าก่อนการซักและอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี เช่น สีตก, ผ้าไหม้ เป็นต้น

   6. ท่านต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการภายในร้านของเรา หากท่านไม่ปฏิบัติตามวิธีการและข้อแนะนำที่ได้ชี้แจงไว้ภายในร้าน

  2. การขอคืนเงินค่าบริการ

   1. ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Browny หมายเลขโทรศัพท์ 0996351211 หรือ LINE@ @browny เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน โดยท่านทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการคืนเงินของเรา

   2. บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการในการตรวจสอบในเวลาทำการ คือ ทุกวัน เวลา 9:00 – 18:00 สำหรับการขอคืนเงินนอกเวลาทำการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับเรื่องเพื่อตรวจสอบในวันทำการถัดไป

   3. ในกรณีที่ท่านขอการชดเชยจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการภายในร้าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าการให้บริการที่ท่านได้ชำระเงินไป

   4. ในกรณีที่มีการใช้คูปองส่วนลดในรายการที่ขอคืนเงิน บริษัทฯ จะคืนมูลค่าส่วนลดนั้นๆ ในรูปแบบของคูปองส่วนลดสำหรับการใช้บริการครั้งต่อไป

   5. กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้

    1. ชำระเงินโดยที่ไม่ได้อยู่หน้าเครื่องภายในร้าน Browny

    2. ไม่กดปุ่ม “เริ่มทำงาน” หรือ ไม่ปิดฝาเครื่องซัก หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานที่ได้แนะนำไว้

    3. ชำระเงินโดยมีเจตนาอื่นที่ไม่ใช่การใช้บริการของร้าน Browny

    4. การเปลี่ยนใจไม่ใช้บริการภายหลังจากที่ชำระเงินไปแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องซัก-อบ ก่อนการชำระเงิน

    5. การใช้งานผิดวิธีทุกกรณี รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำใดๆ ที่มีการชี้แจงภายในร้าน

    6. การไม่ตรวจสอบทรัพย์สินภายในเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้บริการ

    7. ความสูญหายและความเสียหายที่มีต่อเสื้อผ้าหรือวัสดุแปลกปลอมที่ท่านหลงลืมปะปนไปกับเสื้อผ้า

    8. คุณภาพความสะอาดที่ไม่ได้มาจากเครื่องจักรของร้าน Browny เช่น จากผู้ใช้บริการก่อนหน้า

   6. การพิจารณาการคืนเงินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

 3. การสะสม Browny Coin สำหรับการทำการตลาดในระบบ Browny App

  1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับแต้มสะสม (“Browny Coin”) โดยการชำระค่าบริการใน Browny App หรือการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดให้ได้รับ Browny Coin เป็นสิ่งตอบแทน

  2. บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน Browny Coin แต่เพียงผู้เดียว

  3. Browny Coin ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของคุณและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้

  4. บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวันหมดอายุของ Browny Coin คงเหลือ

  5. กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับ Browny Coin ผู้ใช้บริการต้องทำการร้องเรียนภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับพร้อมหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของท่าน

  6. บริษัทฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการได้รับและใช้ Browny Coin คุณจะต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของท่านว่าการได้รับ Browny Coin นั้นมีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่

bottom of page