top of page
Sticker V2-10.png

เงื่อนไขการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Terms of Use / Privacy Policy

เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก Browny

ประกาศใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2566

เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก Browny
ประกาศใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2566
บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ให้บริการร้านสะดวกซัก Browny® (“ร้าน” หรือ “Browny” หรือ “เรา”) และเป็นเจ้าของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการร้านสะดวกซัก Browny ทุกสาขา ซึ่งหมายรวมถึง การให้บริการผ่านหน้าร้านและการให้บริการผ่านระบบ Browny Application และ BrownyPay (เรียกรวมกันว่า “ระบบ” หรือ “บริการ”) ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการ (“เงื่อนไข”) และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก Browny (“นโยบาย”) ดังต่อไปนี้

 

1.    ในกรณีที่บริการของบริษัทฯ มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ให้บริการอื่นๆ ท่านยอมรับว่าเงื่อนไขและนโยบายนี้ไม่ครอบคลุมไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินการใดๆ กับข้อมูลของท่านหากผู้ให้บริการนั้นๆ ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 

2.    เมื่อผู้ใช้บริการ (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) เดินเข้ามาภายในร้านไม่ว่าจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการก็ตาม หมายความว่าท่านรับทราบ ยอมรับ และตกลงตามเงื่อนไขและนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้
 

3.    ท่านยินยอมให้บัญชีที่สร้างขึ้นผ่านระบบนี้สามารถทำงานบนระบบอื่นๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและอำนวยให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนระบบของเรา


4.    บริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
4.1.    การให้บริการซักผ้าด้วยตนเอง
4.2.    การให้บริการอบผ้าด้วยตนเอง
4.3.    การรับชำระค่าบริการโดยใช้เหรียญที่บริษัทฯ กำหนดหรือการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ BrownyPay
4.4.    การค้นหาและแสดงข้อมูลสาขาบน Browny Application
4.5.    การสะสมแต้มและแลกรางวัล BrownyClub
4.6.    การซื้อและใช้คูปองซักอบผ้าล่วงหน้า Browny e-Voucher 
4.7.    การแลกรางวัลผ่านแคมเปญ “เป็นเพื่อนกับ Browny”
4.8.    การแลกรางวัลผ่าน Browny Festive Scan
4.9.    การเก็บสะสมและใช้คูปองส่วนลด Browny Coupon
4.10.    การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านระบบและบริการต่างๆ
4.11.    บริการของบริษัทฯ อาจเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตราบใดที่ไม่มีการละเมิดหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้


5.    รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
4.1.    สิ่งที่บริษัทฯ บันทึกและนำไปประมวลผล ได้แก่
4.1.1.    หมายเลขโทรศัพท์
4.1.2.    Email
4.1.3.    ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามความสมัครใจ เช่น ชื่อ, นามสกุล, เพศ, รูป Profile
4.1.4.    ประวัติการใช้งานภายในระบบ
4.1.5.    ภาพและเสียงจาก CCTV ที่บันทึกภายในร้าน
4.2.    บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่างๆ ได้แก่
4.2.1.    การทำงานพื้นฐานของระบบ อาทิ การยืนยันตัวตนผ่าน OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้
4.2.2.    การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
4.2.3.    การตรวจสอบในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของท่านและบริษัทฯ
4.2.4.    การคำนวณคะแนนสะสม การทำกิจกรรมการตลาด และการนำเสนอสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับท่าน
4.2.5.    การติดต่อท่านในกรณีที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อท่าน
4.2.6.    การรักษาความปลอดภัยในบุคคลผู้ใช้บริการและทรัพย์สินของบริษัทฯ
4.2.7.    การนำข้อมูลไปพัฒนาเป็นสื่อโฆษณาเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต
4.3.    บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่บริษัทฯ เห็นว่ายังเป็นประโยชน์ต่อท่าน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 

5.    เงื่อนไขการใช้บริการ
5.1.    การใช้บริการเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า
5.1.1.    การใช้เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า หมายความว่า ท่านยอมรับและจะปฏิบัติตามวิธีการใช้งาน คำแนะนำการใช้งาน ข้อห้าม และเงื่อนไขอื่นใดที่ประกาศไว้ภายในร้าน
5.1.2.    ท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ใช้บริการของ Browny
5.1.3.    เป็นหน้าที่ของท่านที่จะตรวจสอบความสะอาดของถังซัก ถังอบก่อนการใช้บริการ การปนเปื้อนอันเป็นสาเหตุจากการให้บริการก่อนหน้าไม่สามารถนำมาเป็นเหตุของการขอคืนเงินได้
5.1.4.    ท่านจะแยกแยะประเภทของผ้าก่อนการซักและอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี เช่น สีตก, ผ้าไหม้ เป็นต้น
5.1.5.    ท่านต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินภายในร้านทั้งเครื่องจักรและเฟอนิเจอร์ต่างๆ หากความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้บริการที่ผิดวิธีและขัดต่อข้อแนะนำที่ได้ชี้แจงไว้ภายในร้าน
5.1.6.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่เสียหายจากการซักผ้าหรือการอบผ้า
5.1.7.    ในกรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องเปิดประตูของเครื่องซักผ้าระหว่างการซักซึ่งทำให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะภายในร้าน ท่านยินยอมที่จะชำระค่าทำความสะอาดครั้งละ 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5.2.    การขอคืนเงินค่าบริการ
5.2.1.    ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Browny หมายเลขโทรศัพท์ 0996351211 หรือ LINE@ @Browny เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน โดยท่านทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการคืนเงินของเรา
5.2.2.    บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการในการตรวจสอบในเวลาทำการ คือ ทุกวัน เวลา 9:00 – 18:00 สำหรับการขอคืนเงินนอกเวลาทำการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับเรื่องเพื่อตรวจสอบในวันทำการถัดไป
5.2.3.    ในกรณีที่ท่านขอการชดเชยจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการภายในร้าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าการให้บริการที่ท่านได้ชำระเงินไป
5.2.4.    ในกรณีที่มีการใช้คูปองส่วนลดในรายการที่ขอคืนเงิน บริษัทฯ จะคืนมูลค่าส่วนลดนั้นๆ ในรูปแบบของคูปองส่วนลดสำหรับการใช้บริการครั้งต่อไป
5.2.5.    บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินโดยการให้เป็นคูปองที่มีมูลค่าการใช้งานเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านร้องขอเท่านั้น โดยไม่มีการคืนเป็นเงินสด
5.2.6.    กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
5.2.6.1.    ชำระเงินโดยที่ไม่ได้อยู่หน้าเครื่องภายในร้าน Browny
5.2.6.2.    ไม่กดปุ่ม “เริ่มทำงาน” หรือ ไม่ปิดฝาเครื่องซัก หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานที่ได้แนะนำไว้
5.2.6.3.    ชำระเงินโดยมีเจตนาอื่นที่ไม่ใช่การใช้บริการของร้าน Browny
5.2.6.4.    การเปลี่ยนใจไม่ใช้บริการภายหลังจากที่ชำระเงินไปแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องซัก-อบ ก่อนการชำระเงิน
5.2.6.5.    การใช้งานผิดวิธีทุกกรณี รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำใดๆ ที่มีการชี้แจงภายในร้าน
5.2.6.6.    การไม่ตรวจสอบทรัพย์สินภายในเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้บริการ
5.2.6.7.    ความสูญหายและความเสียหายที่มีต่อเสื้อผ้าหรือวัสดุแปลกปลอมที่ท่านหลงลืมปะปนไปกับเสื้อผ้า
5.2.6.8.    คุณภาพความสะอาดที่ไม่ได้มาจากเครื่องจักรของร้าน Browny เช่น จากผู้ใช้บริการก่อนหน้า เป็นต้น
5.2.7.    การพิจารณาการคืนเงินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

 

6.    การใช้บริการ Browny App
6.1.    การสะสมแต้มและแลกรางวัล BrownyClub
6.1.1.    เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนใช้บริการ Browny App ผู้ใช้บริการจะเป็นสมาชิกของ BrownyClub โดยทันทีและจะเริ่มต้นการสะสมแต้มผ่านทุกๆ การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบน Browny App
6.1.2.    ผู้ใช้บริการจะได้รับแต้ม BrownyClub ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สเตป” 
6.1.3.    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงอัตรายอดค่าใช้จ่ายที่มีค่าเท่ากับ 1 สเตป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้มูลค่าต่อ 1 สเตปจะแสดงไว้บน Browny App
6.1.4.    เมื่อผู้ใช้บริการได้รับจำนวนสเตปครบตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลในรูปแบบ e-Coupon โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นส่วนลดเพื่อการใช้บริการภายในร้าน หรือส่วนลดสำหรับการแลกซื้อสินค้าต่างๆ บน Browny App
6.1.5.    ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอแลกสเตปที่สะสมไว้เป็นเงินได้
6.1.6.    บริษัทฯ มีสิทธิ์กำหนดอายุของสเตปตามความเหมาะสมและเมื่อสเตปหมดอายุผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องขอการชดเชยใดๆ ได้
6.2.    การแลกรับ การสะสม และการใช้ Browny e-Coupon
6.2.1.    Browny e-Coupon หมายถึง คูปองสำหรับการลดราคาหรือแลกซื้อสินค้าต่างๆ ภายใน Browny App
6.2.2.    โดยทั่วไป บริษัทฯ ไม่จำกัดจำนวนในการเก็บ Browny e-Coupon แต่จะจำกัดจำนวนการใช้ Browny e-Coupon, จำกัดวันหมดอายุและอาจมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
6.2.3.    Browny e-Coupon ไม่สามารถถ่ายโอนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่นได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.3.    การซื้อและใช้คูปองซักอบผ้าล่วงหน้า Browny e-Voucher 
6.3.1.    Browny e-Voucher อาจมีจำหน่ายในบางสาขาเท่านั้น
6.3.2.    ราคาและรายละเอียดของ Browny e-Voucher อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาและไม่สามารถใช้ข้ามสาขาได้
6.3.3.    ในกรณีที่ Browny e-Voucher หมดอายุ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอการชดเชยใดๆ ได้
6.3.4.    ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Browny e-Voucher แล้วพบเหตุที่ทำให้เกิดการคืนเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการสร้าง Browny e-Coupon ที่มีมูลค่าเทียบเท่าคืนให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการชดเชย e-Voucher ที่ถูกใช้ไป โดยกระบวนการการขอคืน Browny e-Voucher ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขอคืนค่าบริการ
6.3.5.    ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอการชดเชย Browny e-Voucher เป็นเงินสดได้
6.3.6.    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก Browny e-Voucher ของผู้ใช้บริการที่นำ Browny e-Voucher นี้ไปจำหน่ายต่อให้บุคคลที่สาม
6.3.7.    Browny e-Voucher ไม่สามารถถ่ายโอนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่นได้
6.4.    การแลกรางวัลผ่านแคมเปญ “เป็นเพื่อนกับ Browny”
6.4.1.    “เป็นเพื่อนกับ Browny” เป็นโครงการให้รางวัลแก่ผู้ใช้บริการที่แนะนำ Browny App ให้กับผู้ใช้บริการอื่นที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก Browny App มาก่อน
6.4.2.    เมื่อผู้ใช้บริการแนะนำเพื่อนมาเป็นผู้ใช้บริการท่านจะได้รับ 1 คะแนน
6.4.3.    เมื่อการสะสมคะแนนครบตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็น e-Coupon เพื่อนำไปเป็นส่วนลดหรือแลกซื้อสินค้าต่างๆ บน Browny App
6.4.4.    รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.5.    การลุ้นและรับรางวัลผ่าน Browny Festive Scan
6.5.1.    ในแต่ละช่วงเวลา บริษัทฯ อาจสร้างกิจกรรมการตลาดให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมสนุกลุ้นโชคโดยการสแกน QR Code ที่แสดงภายในร้าน โดยเรียกว่า Browny Festive Scan
6.5.2.    ผู้ใช้บริการที่ได้รับรางวัลจะต้องกดรับรางวัลหลังจากการสแกน เพื่อสะสม e-Coupon ซึ่งสามารถนำไปเป็นส่วนลดหรือแลกซื้อสินค้าต่างๆ บน Browny App
6.5.3.    บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละ Browny Festive Scan ผู้ใช้บริการต้องศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆ ภายในร้านให้ถี่ถ้วน
6.5.4.    รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.6.    ความยินยอมในการใช้ Browny App
6.6.1.    ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการดำเนินธุรกรรมใดๆ บน Browny App หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตัวตน (เช่น การใส่ Password, การใส่ PIN, การกรอก OTP, การใช้ Biometric Authentication เป็นต้น) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่มีผลตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยผู้อื่น ผู้ใช้บริการยินยอมว่าจะไม่ปฏิเสธผลของการกระทำใดๆ บน Browny App
6.6.2.    ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการใดๆ บน Browny App ที่ทำให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของระบบ Browny เช่น การใช้คำสั่งปลอมต่อ Browny App, การเปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส PIN ต่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี เป็นต้น
6.6.3.    บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7.    การขอภาพบันทึกกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาณาบริเวณร้านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่มิใช่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยตรง
7.1.    ผู้ร้องขอภาพบันทึก CCTV ต้องเป็นผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก Browny เท่านั้น
7.2.    ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งความ ณ สถานีตำรวจในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน โดยระบุถึง วันที่ เวลา ที่ต้องการภาพ, เหตุผลและความจำเป็นของการร้องขอภาพบันทึก, ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ร้องขอ เป็นต้น
7.3.    ถึงแม้ผู้ใช้บริการจะมีเอกสารการแจ้งความแล้วก็ตาม บริษัทฯ ยังมีสิทธิ์ปฏิเสธในการส่งมอบภาพบันทึกนั้น หากภาพบันทึกดังกล่าวขัดแย้งต่อเงื่อนไขและนโยบายฉบับนี้ หรือขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือขัดแย้งต่อกฎหมายของประเทศไทย
7.4.    ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติให้ข้อมูลภาพบันทึก บริษัทฯ จะส่งมอบเพียงภาพนิ่งให้กับผู้ร้องขอเท่านั้น
7.5.    บริษัทฯ อาจใช้เวลา 7 วันทำการในการดำเนินการถอดภาพบันทึกตามการร้องขอ

 

8.    การติดต่อบริษัทฯ
8.1.    หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ที่


บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด
112/6 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร 0996351211
info@abgroup.co.th
www.brownywash.com

Browny e-Voucher
BrownyClub
Browny Services
เป็นเพื่อนกับBrowny
Browny Festive Scan
CCTV
Contact
bottom of page